Loading...

Regulamin

 1. Szkolenia/kursy/zajęcia organizuje PSIA ŁAPA Beata Kopańska.
 2. Szkolenia/kursy/zajęcia organizowane są w zakresie i terminach opisanych w harmonogramie lub ustalane są indywidualnie z uczestnikiem.
 3. Zgłoszenie uczestników w szkoleniu odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.superpsialapa.pl
 4. Uczestnik szkolenia/kursu zobowiązuje się do uiszczenia 100% należnej opłaty za szkolenie/kurs/zajęcia najpóźniej na pierwszych zajęciach.
 5. O ilości osób w każdym szkoleniu/kursie/zajęciach decyduje organizator.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania szkolenia/kursu/zajęć o czym poinformuje uczestników 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania szkolenia/kursu/zajęć jeśli na dany termin zgłosi się zbyt mała liczba uczestników.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych szkoleń w dniu ich rozpoczęcia z przyczyn losowych niezależnych od organizatora o czym poinformuje uczestników z min. godzinnym wyprzedzeniem telefonicznie.
 9. Rezygnację ze szkolenia należy zgłosić e-mailowo na adres beata@superpsialapa.pl lub telefonicznie.
 10. W przypadku rezygnacji 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia/kursu/zajęć przysługuje zwrot całej uiszczonej kwoty.
 11. Uczestnik szkolenia/kursu/zajęć przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia później niż na 7 dni przed wyznaczoną datą rozpoczęcia szkolenia /kursu/zajęć, rezygnacji w trakcie zajęć, lub nie wzięcia udziału w zajęciach, szkoła PSIA ŁAPA zachowuje prawo do pełnej opłaty za szkolenie/kurs/zajęcia.
 12. W przypadku rezygnacji z powodów zdrowotnych psa należy dostarczyć informację potwierdzającą ten fakt. Po dostarczeniu zostanie dokonany zwrot w wysokości 100% niewykorzystanej kwoty.
 13. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uczestnik ma prawo do odrobienia zajęć po wcześniejszym ustaleniu terminu z organizatorem.
 14. Odpracowanie pojedynczych zajęć jest możliwe gdy uczestnik zgłosi swoją nieobecność min 48 godz. przed planowanym terminem szkolenia/kursu/zajęć, dotyczy również zajęć indywidualnych.
 15. Właściciel psa zobowiązany jest do posiadania książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniami i odrobaczeniami i przedstawić na pierwszych zajęciach.
 16. Pies wprowadzany jest na teren szkolenia na smyczy (nie flexi), w szelkach lub na obroży.
 17. Zabrania się przychodzenia na zajęcia z psem w kolczatce, łańcuszku zaciskowym itp. W przypadku nie zastosowania się do tego punktu organizator ma prawo poprosić uczestnika o opuszczenie zajęć, bez możliwości odrobienia ich.
 18. Każdy uczestnik zobowiązany jest do punktualnego przybycia na zajęcia i aktywnego uczestnictwa w szkoleniu/kursie/zajęciach.
 19. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń trenera szkolenia.
 20. Zabrania się puszczania psów luzem bez wyraźnego polecenia trenera.
 21. Zabrania się podchodzenia do innych uczestników szkolenia/kursu/zajęć bez wyraźnego polecenia trenera.
 22. Zabrania się stosowania przemocy wobec psa słownej i fizycznej.
 23. Uczestnik zobowiązany jest sprzątać po swoim psie ( akcesoria dostępne na terenie szkolenia ).
 24. Uczestnik zapewnia psu wodę i smakołyki podczas szkolenia.
 25. Uczestnik szkolenia powinien każdorazowo poinformować trenera szkolenia o problemach zdrowotnych psa uniemożliwiających wykonanie psu danego ćwiczenia jak również o alergiach pokarmowych.
 26. Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do trenowania z psem pomiędzy zajęciami zgodnie z poleceniami trenera.
 27. Notoryczne łamanie w/w punktów przez uczestników szkolenia/kursu/zajęć upoważnia organizatora do skreślenia uczestnika z listy bez możliwości zwrotu opłaty za szkolenie.
 28. Uczestnicy zobowiązani są do posiadać niezbędne akcesoria wymienione w e-mailu od organizatora.
 29. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystywania zdjęć oraz filmów wykonanych podczas szkoleń /kursów/zajęć do celów marketingowych i szkoleniowych.
 30. Uczestnik szkolenia deklarując swój udział w szkoleniu/ kursie/zajęciach wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art 31 ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych i szkoleniowych.
 31. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u uczestników lub u osób trzecich w związku lub na skutek niewłaściwego zabezpieczenia psa przez właściciela.
 32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności  za szkody wyrządzone przez innych uczestników.
 33. Treści przekazane w trakcie szkolenia/kursu/zajęć przez organizatora  mają charakter edukacyjny i szkoleniowy zgodnie z zakresem szkolenia.